•  

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η ιστοσελίδα www.marketoffers.gr  αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «E-RedWeb» που εδρεύει Κορομηλά 18, 15344  Παλλήνη Αττικής στην Ελλάδα, που στ εξής καλείται ως «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο  χρήστης  των σελίδων και των υπηρεσιών του  www.marketoffers.gr   συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

  Ο χρήστης του www.marketoffers.gr  οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς δεν πρέπει να  κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσα από την ιστοσελίδα. Ο χρήστης του www.marketoffers.gr   παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης και της ιστοσελίδας γενικότερα για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του www.marketoffers.gr,   ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη  αποδοχή των όρων αυτών.

   

  2. ΟΡΙΣΜΟΙ

   

  Ιστοσελίδα : η παρούσα ιστοσελίδα «www.marketoffers.gr».

  Εταιρεία : η εταιρεία «E-RedWeb», η οποία είναι ιδιοκτήτρια της  ιστοσελίδας «www.marketoffers.gr»,

  Προμηθευτής : κάθε τρίτος Προμηθευτής- Εταιρεία, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρίας προκειμένου να προβάλλει και διαθέσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας,

  Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή, που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας,

  Μέλος – Χρήστης : κάθε χρήστης/συνδρομητής, που είναι μέλος της ιστοσελίδας και δηλώνει  συμμετοχή σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα. Στη συνέχεια αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία από την έδρα ή το κατάστημα του Προμηθευτή, για όση διάρκεια η προσφορά είναι σε ισχύ.

  Ενδιαφερόμενος : το μέλος που έχει δηλώσει συμμετοχή σε συγκεκριμένη προσφορά

  Κουπόνι : το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Ενδιαφερόμενο, φέρει τα στοιχεία της προσφοράς και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Αγοραστή στον Προμηθευτή για την αγορά και παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.

  Προσφορά: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, η οποία κατά κανόνα περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό έκπτωσης σε σχέση με την αρχική τιμή.

   

   

  2. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία & Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

   

  Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Η Εταιρία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή συμμετέχει στη διαδικασία προβολής και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως μέσο προβολής

   

  Η Εταιρία θα διαθέτει στους χρήστες/συνδρομητές που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά Κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά. Το κάθε Κουπόνι περιέχει τους όρους της προσφοράς καθώς και την αξία της. Με την απόκτηση της προσφοράς από τον χρήστη  ο προμηθευτής ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό της προσφοράς και του χρήστη. Με την επίδειξη του Κουπονιού στον Προμηθευτή,  ο χρήστης/συνδρομητής θα δικαιούται να αγοράσει από τον Προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία στην τιμή που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σύμφωνα με τη προσφορά του Προμηθευτή  και για την οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον.

   

  Κάθε χρήστης/συνδρομητής μπορεί να εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για τις προσφορές της ιστοσελίδας μόνο εφόσον είναι μέλος αυτής. Η εγγραφή μέλους απαιτεί πληροφορίες (υποχρεωτικές και προαιρετικές) μέσω της αντίστοιχης φόρμας εγγραφής. Μετά την εγγραφή θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού τους.

  Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί κάθε στιγμή να πληροφορείται μέσω της ιστοσελίδας, το διάστημα το οποίο απομένει μέχρι το πέρας του χρόνου ανάρτησης της Προσφοράς, καθώς και τον αριθμό των υποψήφιων αγοραστών που υπολείπεται για την ενεργοποίηση αυτής (της Προσφοράς).

  Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς, η Εταιρία:

  α) ενημερώνει τον προμηθευτή για την κατοχύρωση του Κουπονιού από τον ενδιαφερόμενο και

  β) διαθέτει στους χρήστες/συνδρομητές που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά τα Κουπόνια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη Προσφορά.

  Με την επίδειξη του Κουπονιού από τον Ενδιαφερόμενο στο κατάστημα ή την έδρα του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται η αγορά του προϊόντος/υπηρεσίας στην τιμή της Προσφοράς, πληρώνοντας το αντίτιμο απευθείας στον προμηθευτή. Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Ενδιαφερόμενο, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό, και μέχρι ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς και αναγράφεται στο σώμα του Κουπονιού. Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί/εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του Προμηθευτή. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Κουπονιού ο Ενδιαφερόμενος μπορεί, με την επίδειξη του Κουπονιού στα καταστήματα του Προμηθευτή, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που αγόρασε και περιγράφεται στο Κουπόνι. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του Κουπονιού οπουδήποτε αλλού, πλην από τα καταστήματα του Προμηθευτή και για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, ο Ενδιαφερόμενος δεν δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή χρηματικό αντάλλαγμα για το Κουπόνι ή οιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από αυτό που κατοχύρωσε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το οποίο (προϊόν/υπηρεσία) αναγράφεται στο Κουπόνι. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρίας. Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του Κουπονιού από τον Ενδιαφερόμενο. Μέσω της ιστοσελίδας υπάρχει διαδικασία επανεκτύπωσης του κουπονιού.

  Ο Προμηθευτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Ενδιαφερόμενους διαθέτουν Κουπόνια και τα εμφανίζουν προσηκόντως σε αυτόν. Η Εταιρία αποστέλλει στον Προμηθευτή, την επόμενη της ενεργοποίησης της Προσφοράς, μήνυμα για την ενεργοποίηση της προσφοράς.

   Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους Ενδιαφερόμενους/κατόχους Κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αθ λαμβάνει με την δληλωση συμμετοχής των μελών σε μια προσφορά. Αντιστοίχως, ο Ενδιαφερόμενος προκειμένου να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία θα εμφανίζει υποχρεωτικά στον Προμηθευτή το Κουπόνι, προκειμένου να επαληθευτεί ο κωδικός.

  Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή.

  Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του μέλους της ιστοσελίδας είναι ο Προμηθευτής. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Υποψήφιους Αγοραστές.

   Η Εταιρία συμμετέχει στην προβολή και προώθηση του προϊόντος/υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον ενδιαφερόμενο αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Υποψήφιου Αγοραστή.

  Ο υποψήφιος αγοραστής σε περίπτωση, που δεν προχωρήσει στην τελικά αγορά των προϊόντων/υπηρεσιών της προσφοράς, θα καταχωρείται σε ειδική λίστα της εταιρείας , ώστε μελλοντικά να ενημερώνονται οι προμηθευτές για τη φερεγγυότητά του ή να αποβάλλεται από τη λίστα των μελών της ιστοσελίδας (η αποβολή αυτή θα γίνεται αν το μέλος δεν προχωρήσει σε τελική αγορά 2 προσφορών που έχει επιλέξει)

  Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Υποψήφιο Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

   

  3. Τρόπος Πληρωμής

   

  Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο κατάστημα ή την έδρα του Προμηθευτή.

   

  4. Περιορισμένη άδεια

   

  Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/συνδρομητές ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς :

  1. ο χρήστης/συνδρομητής πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και

  2. ο χρήστης/συνδρομητής δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν

  5. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές

   

  Η Εταιρία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

  Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.   

  6. Περιορισμός Ευθύνης

   

  Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

   

  7. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

   

  Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

   

  8. Ευθύνη Χρήστη

  Οι χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

  Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

   

MarketOffers.gr © 2011 powered by E-Redweb.gr